P7S Viewer

P7S Viewer

Miễn phí
Mở tập tin đăng nhập với P7S người ký tên chung
Người dùng đánh giá
3.2  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Mở và xem nội dung của tập tin đã được ký kết với các công cụ P7S người ký tên chung. Các ứng dụng đòi hỏi NET Framework 2.0 để làm việc.
P7S Viewer cho anh xem tập tin đã được ký bởi P7S Ký hay những ký phần mềm.
Người đã dùng phần mềm để ký tập tin dùng P7S hay P7M dạng có kiểu-kiểu ứng/pkcs7 ký-kiểu dữ liệu. Chi tiết về tiêu chuẩn về sự hình thành sự thật cai đang xuất bản nào RFC 3369, chuẩn bắt đầu bằng RSA an Ninh Data Inc.
Thông tin được cập nhật vào: